کلبه پرتابل کودک

کودکان علاقه زیادی به تجربه دنیای بزرگ ترها دارند به همین دلیل کنجکاوی زیادی نسبت به وسایل بزرگتر ها دارند.