فواید استخر توپ کودکان

فواید استخر توپ کودکان

به طور کلی هر بازی واسباب بازی 4 کارکرد دارد :

  1. کارکرد حرکتی
  2. کارکرد ارتباطی
  3. تحریک حسها
  4. بازیهای شناختی

از استخر توپ چند کارکرد می گیریم:

  1. تحریک حسها
  2. تحریک حرکت

با راه رفتن وغوطه ور شدن در استخر توپ حس حرکت را در کودک تقویت می کنیم .هرچه بیشتر این حسها تحریک شود کودک در طی زمان یاد می گیرد محرکها را کنترل واتوماتیک محرکهای اضافی را پاک کند.

در گیر کردن حس کودک باعث می شود گیرنده های حسی کنترل شود تا حسهای مهم وارد بدن شود وحسهای اضافی را مهار کند.

بچه هایی که خجالتی وگوشه گیر هستند واحتیاج به استارت از طرف کس دیگر هستند ویا بچه هایی که ترسو ومضطرب هستند وبه چیزی دست نمیزنند در استخر توپ از بچه فعالیت بدنی می گیریم وتشویقش می کنیم.

بازی در استخر توپ بازی, با شن, اب وگل وخمیر بازی بازیهایی است که انعطاف پذیری داردومیتوان انواع کارکرد ها را از ان گرفت.

یکی دیگر از این کارکردها , کارکرد ارتبا طی است وبا بازیهای متفاوت می توان از ان استفاده کرد.

(به عنوان مثال :عروسک یا حیوانی را جلوی دست کودک می گذاریم واز او می خواهیم در استخر توپ یک خانواده درست کند

(پدر ومادر و…..) اگر مادر را حذف کرد ویا پدر را فقط قرار داد ویا برعکس , به نوع ارتباط کودک با پدر ومادر پی می بریم .)

با برخورد توپ به بدن حسهای گوناگونی از جمله زبری ونرمی سیال بودن توپ ها را تجربه میکند که بسیار بازی لذت بخشی است.

استخر توپ در جهت تقویت نعادل وهم برای تقویت حسهای درونی کودک از خود حائز اهمیت است وبا این کار دروندادهای بدنی خود را بهتر می شناسد.

بازی در استخر توپ :

از کودک می خواهیم توپ های زرد را پیدا کند ودر سبدی بیندازد ویا توپهای سبز را با دست چپ وتوپهای قرمز را با دست راست به طرف دیگر استخر توپ ببرد ودر سبدی بیندازد.

از فواید توپ بازی در استخر توپ , تقویت مچ دست او وعضلات دست وهماهنگی ان با چشم است . از او می خواهیم توپها را به داخل سبدی در خارج از استخر توپ پرتاب کند .با این بازی هم مهارت پرتاب کردن وهم مهارت گرفتن را در او تقویت می کنیم.

قراردادن سرسره در استخر توپ:

یکی دیگر از فواید استخر توپ کودکان , قراردادن سرسره در ان است.

با بازیهای شناختی در استخر توپ که هم سر خورن وایجاد حس تعادل وسطح انگیزه وتوانایی کودک را بالا می بریم وهم با غوطه خوردن وشیرجه رفتن در استخر توپ به تحریک حسهای او کمک می کنیم.

استفاده ازاستخر توپ:

  1. تحریک پذیری حسها
  2. با تحریک حسها توجه وتمرکز کودک بالا میرود.
  3. با بالا رفتن توجه وتمرکز انعطاف پذبری بهتری نشان میدهد وکودک متوجه میشود وارد هر محیطی که میشود خود را با ان وفق دهد.

از فواید استخر توپ برای کودکان ایجاد حس تعادل حس شادی ولذت بردن وتحریک حسهای درونی وبالا رفتن سطح توجه وتمرکز وتوانایی کودک است.

با توصیف کارکردهای استخر توپ ودر کنار ان بازیهای مشابهی مانند استخر شن واستخر اب وخمیر بازی می توان نتیجه گرفت از ضروریات تجهیزات مهد کودک وخانه بازی ویا منازل محسوب می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *