علائم راهنمایی ورانندگی کودک

ارتقاء حس قانون مداری از دوران کودکی

اجرای صحیح اصول قوانین در کودکی

یادگیری همراه با بازی

تابلوهای : ایست، بوق زدن ممنوع

خطر، میدان، محدوده بیمارستان

محل عبور عابر پیاده

ابعاد          115*20*20